Proces

1. Podzielcie  się na 4 osobowe grupy - możecie dobrać się dowolnie i rozdzielić tematy. Każda grupa wybiera lidera. Liderzy czuwają nad całością pracy i zdają sparwozdanie z postępu nauczycielowi.
Tematy do opracowania w grupach:
  •  historia miasta i gminy
  •  pomniki
  •  zabytkowe kościły
  •  ciekawe budowle
2. Proszę wykorzystać informacje podane w źródłach, a także poszukać innych materiałów. Proszę wybrać formę zaprezentowania wyników waszej pracy i przygotować plan prezentacji. Może to być strona internetowa, plakat, album, prezentacja.
3. Każda grupa przygotowuje wybraną przez siebie formę zaprezentowania wyników swojej pracy na forum klasy.
4. Lider lub inna osoba z grupy prezentuje pracę zespołu, spośród wszystkich prac wybieramy najlepszą, którą przekażemy do zaprezentowania na sesji rady miasta i  rady gminy.